HotLine
Hỗ trợ
Từ 8h đến 22h00: 0966 746 964
Sau 22h00: 01233 687 329
Thông bảo
Nghỉ lễ
Giao dịch rút tiền từ NAPNGAY ra ngân hàng dừng từ 13h ngày 27 đên 24h ngày 3/5;
Bảo trì thẻ
VIETTEL,VIETNAMOBILE
Hệ thống NAPNGAY.COM bảo trì hệ thống thẻ VIETTEL,VIETNAMOBILE
từ 23h 22/4/2015 tới 8h00 23/4/2015